Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Chcę płacić składki KRUS a nie ZUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Pracuję obecnie jako inżynier na umowę o pracę na czas określony. Umowa wkrótce się kończy i mam podpisać kolejną, jednak tym razem na czas nieokreślony. Od kilku lat jestem właścicielem gospodarstwa rolnego. Chciałbym podpisać nową umowę na czas nieokreślony w obecnym zakładzie pracy, ale chcę płacić składki KRUS a nie ZUS. Czy jest to w ogóle możliwe? Jaki charakter powinna mieć taka umowa – dzieło, zlecenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Chcę płacić składki KRUS a nie ZUS

Czy umowa o pracę wyklucza objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników?

Jak rozumiem z Pana opisu, podlega Pan obecnie pod ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy o pracę.

Zasadniczo pozwala się rolnikom na podjęcie pracy np. na zlecenie i dalsze pozostawanie w ubezpieczeniu KRUS.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.) rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Z kolei art. 6 ust. 1. pkt 4 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej zleceniobiorcami, oraz osobami z nimi współpracującymi.

Zgodnie jednak z przepisem art. 5b tej ustawy, wprowadzonym przez ustawę z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831) możliwość objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania umowy zlecenia przewidziana jest wyłącznie dla tych rolników i domowników, którzy bezpośrednio przez podjęciem umowy zlecenia podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.

Do tego wprowadzono próg dochodowy, który jest nie do przeskoczenia.

Pan tego warunku nie spełnia. Umowa o pracę wyklucza objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, bowiem tak stanowi przepis art. 3a w związku z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W grę wchodziłoby podjęcie współpracy na umowę o dzieło. Umowa o dzieło nie powoduje powstania tytułu do ubezpieczenia społecznego w ZUS. Jako rolnik zacząłby Pan podlegać pod KRUS.

Zobacz również: Umowa o dzieło a KRUS

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl