Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak dokumentów potwierdzających odprowadzanie podatku rolnego, gmina nie wyda zaświadczenia - gdzie się odwołać?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-07-23

W latach 80-tych ubiegłego wieku, oprócz pracy zawodowej, prowadziłem działy specjalne produkcji rolnej i z tego tytułu odprowadzałem podatek rolny. Posiadam wszystkie decyzje w sprawie wymiaru podatku oraz dowody wpłat. W tym roku przechodzę na emeryturę, w związku z tym wystąpiłem do KRUS o wydanie zaświadczenia o odprowadzaniu przeze mnie podatku rolnego. Otrzymałem odpowiedź, że KRUS nie dysponuje informacją dotyczącą okresów ubezpieczenia oraz wysokości opłacanych składek. Poinformowano mnie, że w tych okresach składki na ubezpieczenia społeczne rolników były opłacane do właściwego urzędu gminy i tam powinienem się zgłosić, co też uczyniłem. Otrzymałem jednak odpowiedź, że takiego zaświadczenia nie otrzymam, gdyż w tamtym czasie obowiązywało zarządzenie nr 36 Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12.12.1975, gdzie okres przechowywania akt podatkowo-wymiarowych wynosił 10 lat, a dowodów księgowych i opłat 3 lata. Zatem urząd nie posiada takich dokumentów i nie wyda mi zaświadczenia. Co w takim przypadku mam zrobić i gdzie się udać? Posiadam wszystkie decyzje i potwierdzenia opłaty.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Zgodnie z art. 218 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) – w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 (osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego), organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

„Urząd gminy jest więc zobowiązany do wydania zaświadczenia stwierdzającego jego okresy pracy w gospodarstwie rolnym, prowadzenie działów specjalnych, jeśli dysponuje dokumentami uzasadniającymi jego wydanie. Oznacza to, iż ustawodawca zawarł obowiązek, ciążący na konkretnym urzędzie gminy, podjęcia wszelkich działań, które zabezpieczą możliwość wywiązania się tego obowiązku nałożonego przez ustawodawcę. Tak więc, urząd gminy powinien przechowywać wszelkie dokumenty, które umożliwią mu wywiązywanie się z tego obowiązku, czyli wydawania zaświadczeń za te okresy, w których był on dysponentem danych niezbędnych do jego wypełnienia. Innymi słowy, organ powinien wydać żądane zaświadczenie, również na podstawie tych dokumentów, które w objętym wnioskiem strony okresie wytwarzał i sporządzał w formie przepisanej prawem, a następnie przekazał innym organom administracji państwowej. Co więcej, urząd nie może odmawiać spełnienia ciążącego na nim ustawowego obowiązku bez dołożenia należytej staranności w wykazaniu, że rzeczywiście nie posiada dokumentów umożliwiających mu jego spełnienie w szczególności, jeśli zaświadczenie dotyczy okresu, w którym organ samorządu terytorialnego był organem właściwym do prowadzenia odpowiednich rejestrów. W uzasadnieniu ewentualnego postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia urząd gminy powinien wymienić dokumentację zawartą w jego zasobach, którą badał i stwierdzić, czy to całość zasobów (także archiwalnych), które mogłyby dać odpowiedź na pytanie, czy strona prowadziła czy też nie gospodarstwo rolne w okresie wskazanym we wniosku. Mimo że zgodnie z KPA zaświadczenie nie jest czynnością prawnokształtującą, a jedynie potwierdzeniem określonych faktów, organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 KPA). W orzecznictwie przyjmuje się, że przepis art. 218 § 2 KPA stanowi odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu dowodowym zawartych w postępowaniu ogólnym z KPA. Jednocześnie jednak, mając na uwadze specyfikę postępowania o wydanie zaświadczenia, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w węższym zakresie niż ma to miejsce w postępowaniu ogólnym. Mianowicie, postępowanie wyjaśniające z art. 218 KPA ogranicza się jedynie do takiego postępowania, które pozwoli na urzędowe potwierdzenie treści dokumentów zgromadzonych przez dany organ i dotyczy tylko sytuacji, gdy chodzi o potwierdzenie stanu faktycznego lub generalnego stanu prawnego” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. Akt VI SA/Wa 1884/11 oraz NSA z dnia 21 października 2010 r., I OSK 630/10).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli urząd gminy nie wydał zaświadczenia w terminie lub nie wydał go wcale – zainteresowany może złożyć skargę do wojewody na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez urząd gminy (art. 227 K.p.a.).

Wynikająca z § 2 art. 218 K.p.a. możliwość przeprowadzania przed wydaniem zaświadczenia postępowania wyjaśniającego w koniecznym zakresie, nie może być rozumiana jako „tworzenie” na etapie postępowania o wydanie zaświadczenia, podstawy (bazy) do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenie może potwierdzać tylko istniejący stan rzeczy, a postępowanie o wydanie zaświadczenia nie może służyć „stworzeniu” danych umożliwiających wystawienie zaświadczenia żądanej treści.

Tak więc w tej chwili powinien Pan zaczekać na wydanie decyzji przyznającej emeryturę i następnie odwołać się do sądu od sposobu naliczenia jej wysokości i obliczenia stażu pracy zaliczanej do jej wymiaru.

Odwołując się do sądu, będzie Pan miał możliwość wykazania, iż okresy, gdy odprowadzał Pan podatek rolny, należy zaliczyć do emerytury. Ponieważ nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia, musi Pan wprowadzić do „użytku” dokumenty przez Pana posiadane. Dokumenty te może Pan tylko wykorzystać okazując je sądowi, który ma możliwość samodzielnego i władczego rozpatrzenia dowodów, nie tylko tych zebranych przez organ, ale i przedstawionych przez strony.

Po pierwsze, będzie mógł Pan przedłożyć posiadane dokumenty by wykazać, iż we wskazanych okresach odprowadzał Pan podatek rolny.

Dodatkowo, co bardzo istotne i najważniejsze w tej sytuacji, będzie Pan mógł potwierdzić ten fakt zeznaniami świadków. Przed ZUS-em wykorzystanie świadków jest wyjątkiem, podczas gdy przed sądem jest zawsze dopuszczalne. Świadków najlepiej jest powołać 2-3. Powinny to być osoby, które w tamtym czasie często Pana spotykały, a najlepiej jeżeli wraz z Panem współpracowały przy prowadzeniu gospodarstwa. Osoby te muszą wskazać, w jakim okresie prowadził Pan działy specjalne i na czym dokładnie ta działalność polegała, a także jakie czynności Pan podejmował w związku z tym. Osoby te na początek winny złożyć oświadczenie na piśmie, by mógł je Pan przedłożyć sądowi, a dopiero potem zostaną wezwane do złożenia zeznań przed sądem.

Oczywiście może Pan jeszcze na obecnym etapie spróbować przedłożyć organowi emerytalnemu zeznania świadków na temat prowadzenia działalności w działach specjalnych, jednak z doświadczenia wiem, iż organy nie korzystają z tej opcji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »