Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak dokumentów potwierdzających odprowadzanie podatku rolnego, gmina nie wyda zaświadczenia - gdzie się odwołać?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-07-23

W latach 80-tych ubiegłego wieku, oprócz pracy zawodowej, prowadziłem działy specjalne produkcji rolnej i z tego tytułu odprowadzałem podatek rolny. Posiadam wszystkie decyzje w sprawie wymiaru podatku oraz dowody wpłat. W tym roku przechodzę na emeryturę, w związku z tym wystąpiłem do KRUS o wydanie zaświadczenia o odprowadzaniu przeze mnie podatku rolnego. Otrzymałem odpowiedź, że KRUS nie dysponuje informacją dotyczącą okresów ubezpieczenia oraz wysokości opłacanych składek. Poinformowano mnie, że w tych okresach składki na ubezpieczenia społeczne rolników były opłacane do właściwego urzędu gminy i tam powinienem się zgłosić, co też uczyniłem. Otrzymałem jednak odpowiedź, że takiego zaświadczenia nie otrzymam, gdyż w tamtym czasie obowiązywało zarządzenie nr 36 Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12.12.1975, gdzie okres przechowywania akt podatkowo-wymiarowych wynosił 10 lat, a dowodów księgowych i opłat 3 lata. Zatem urząd nie posiada takich dokumentów i nie wyda mi zaświadczenia. Co w takim przypadku mam zrobić i gdzie się udać? Posiadam wszystkie decyzje i potwierdzenia opłaty.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Witam serdecznie, jestem bardzo wdzięczna za państwa porady. Już po pierwszej informacji od was jak powinnam postępować z kontrahentem udało mi się wyegzekwować naprawę u nabywcy w ramach rękojmi. Serdecznie pozdrawiam.
Violetta, 52 lata
To nie pierwszy raz korzystam z państwa pomocy. Poprzednio byłam zadowolona - teraz też. Rzeczowo i konkretnie a także szybko.
Jolanta
Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja

Zgodnie z art. 218 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) – w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 (osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego), organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

„Urząd gminy jest więc zobowiązany do wydania zaświadczenia stwierdzającego jego okresy pracy w gospodarstwie rolnym, prowadzenie działów specjalnych, jeśli dysponuje dokumentami uzasadniającymi jego wydanie. Oznacza to, iż ustawodawca zawarł obowiązek, ciążący na konkretnym urzędzie gminy, podjęcia wszelkich działań, które zabezpieczą możliwość wywiązania się tego obowiązku nałożonego przez ustawodawcę. Tak więc, urząd gminy powinien przechowywać wszelkie dokumenty, które umożliwią mu wywiązywanie się z tego obowiązku, czyli wydawania zaświadczeń za te okresy, w których był on dysponentem danych niezbędnych do jego wypełnienia. Innymi słowy, organ powinien wydać żądane zaświadczenie, również na podstawie tych dokumentów, które w objętym wnioskiem strony okresie wytwarzał i sporządzał w formie przepisanej prawem, a następnie przekazał innym organom administracji państwowej. Co więcej, urząd nie może odmawiać spełnienia ciążącego na nim ustawowego obowiązku bez dołożenia należytej staranności w wykazaniu, że rzeczywiście nie posiada dokumentów umożliwiających mu jego spełnienie w szczególności, jeśli zaświadczenie dotyczy okresu, w którym organ samorządu terytorialnego był organem właściwym do prowadzenia odpowiednich rejestrów. W uzasadnieniu ewentualnego postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia urząd gminy powinien wymienić dokumentację zawartą w jego zasobach, którą badał i stwierdzić, czy to całość zasobów (także archiwalnych), które mogłyby dać odpowiedź na pytanie, czy strona prowadziła czy też nie gospodarstwo rolne w okresie wskazanym we wniosku. Mimo że zgodnie z KPA zaświadczenie nie jest czynnością prawnokształtującą, a jedynie potwierdzeniem określonych faktów, organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 KPA). W orzecznictwie przyjmuje się, że przepis art. 218 § 2 KPA stanowi odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu dowodowym zawartych w postępowaniu ogólnym z KPA. Jednocześnie jednak, mając na uwadze specyfikę postępowania o wydanie zaświadczenia, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w węższym zakresie niż ma to miejsce w postępowaniu ogólnym. Mianowicie, postępowanie wyjaśniające z art. 218 KPA ogranicza się jedynie do takiego postępowania, które pozwoli na urzędowe potwierdzenie treści dokumentów zgromadzonych przez dany organ i dotyczy tylko sytuacji, gdy chodzi o potwierdzenie stanu faktycznego lub generalnego stanu prawnego” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. Akt VI SA/Wa 1884/11 oraz NSA z dnia 21 października 2010 r., I OSK 630/10).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli urząd gminy nie wydał zaświadczenia w terminie lub nie wydał go wcale – zainteresowany może złożyć skargę do wojewody na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez urząd gminy (art. 227 K.p.a.).

Wynikająca z § 2 art. 218 K.p.a. możliwość przeprowadzania przed wydaniem zaświadczenia postępowania wyjaśniającego w koniecznym zakresie, nie może być rozumiana jako „tworzenie” na etapie postępowania o wydanie zaświadczenia, podstawy (bazy) do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenie może potwierdzać tylko istniejący stan rzeczy, a postępowanie o wydanie zaświadczenia nie może służyć „stworzeniu” danych umożliwiających wystawienie zaświadczenia żądanej treści.

Tak więc w tej chwili powinien Pan zaczekać na wydanie decyzji przyznającej emeryturę i następnie odwołać się do sądu od sposobu naliczenia jej wysokości i obliczenia stażu pracy zaliczanej do jej wymiaru.

Odwołując się do sądu, będzie Pan miał możliwość wykazania, iż okresy, gdy odprowadzał Pan podatek rolny, należy zaliczyć do emerytury. Ponieważ nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia, musi Pan wprowadzić do „użytku” dokumenty przez Pana posiadane. Dokumenty te może Pan tylko wykorzystać okazując je sądowi, który ma możliwość samodzielnego i władczego rozpatrzenia dowodów, nie tylko tych zebranych przez organ, ale i przedstawionych przez strony.

Po pierwsze, będzie mógł Pan przedłożyć posiadane dokumenty by wykazać, iż we wskazanych okresach odprowadzał Pan podatek rolny.

Dodatkowo, co bardzo istotne i najważniejsze w tej sytuacji, będzie Pan mógł potwierdzić ten fakt zeznaniami świadków. Przed ZUS-em wykorzystanie świadków jest wyjątkiem, podczas gdy przed sądem jest zawsze dopuszczalne. Świadków najlepiej jest powołać 2-3. Powinny to być osoby, które w tamtym czasie często Pana spotykały, a najlepiej jeżeli wraz z Panem współpracowały przy prowadzeniu gospodarstwa. Osoby te muszą wskazać, w jakim okresie prowadził Pan działy specjalne i na czym dokładnie ta działalność polegała, a także jakie czynności Pan podejmował w związku z tym. Osoby te na początek winny złożyć oświadczenie na piśmie, by mógł je Pan przedłożyć sądowi, a dopiero potem zostaną wezwane do złożenia zeznań przed sądem.

Oczywiście może Pan jeszcze na obecnym etapie spróbować przedłożyć organowi emerytalnemu zeznania świadków na temat prowadzenia działalności w działach specjalnych, jednak z doświadczenia wiem, iż organy nie korzystają z tej opcji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Emerytura rolnicza współwłaściciela gospodarstwa

Mama chce przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą. Jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego wraz z tatą. Tata jest rolnikiem i nie...

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Mój tata przepisał na mnie w darowiźnie działkę o powierzchni 0,23 ara, jak się później okazało – w zabudowie zagrodowej. Na tę...

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?

Przed wielu laty rodzice zapisali gospodarstwo rolne wraz z budynkami zamężnej córce (mojej siostrze). W akcie jest zapis, że do końca życia mają...

Odziedziczenie i podział gospodarstwa oraz wpis o zakazie uciążliwej działalności

Odziedziczyłam gospodarstwo rolne w części ułamkowej wraz z dwoma braćmi i mamą. Chcemy dokonać podziału u notariusza. Jeden...

Odmowa wydania zaświadczenia o pracy na roli

Staram się o zaświadczenie dotyczące pracy na roli rodziców, dostałam jednak odmowę wydania go, ponieważ nie przejęłam gospodarstwa. Po śmierci ojca...

Brak zgody na zabudowę siedliskową z powodu miejsca zamieszkania rolnika

Jestem od 30 lat właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 8 ha, położonego w innym województwie. Prowadzę tam działalność, w tym...

Trudności z przekształceniem działki rolnej na budowlaną

Wujek posiada ponad hektar działki rolnej. Staramy się w gminie przekształcić działkę na budowlaną, ponieważ wujek ma mi przepisać 15 arów, żebym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »